فروشگاه اینترنتی این خرید.ای ار http://news210.mihanblog.com 2019-10-13T18:47:54+01:00 text/html 2016-04-18T05:52:50+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / خرید نرم افزارهای صد باب این اپلای http://news210.mihanblog.com/post/117 <div style="font-size: 14px; text-align: right; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 15.4px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);">مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه و متافیزیک</span><span dir="LTR" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;<o:p></o:p></span><img src="http://8pic.ir/images/oxfeq6cdudy8rl13ab9z.jpg" style="line-height: 15.4px; text-align: center; max-width: 505px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">سایت این اپلای اقدام به تولید مجموعه نرم افزارهای علوم غریبه کرده که تمام کاربران بتوانند از این نرم افزارها به راحتی و با تمام جزئیات و تفسیر کامل استفاده کنند و مشکلات خود و خانواده و آشنایان را به راحتی ,به لطف خداوند متعال برطرف کنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">از این رو امروز سایت این اپلای اقدام به جمع آوری کل نرم افزارهای علوم غریبه کرده و همه نرم افزار را در قالب یک پکیج و با قیمت پایین تر به فروش میرساند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر میخواهید دعای محبت قوی و فوری برای مطلوبتان بنویسید تا خیلی زود اثر کند</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر میخواهید دهان دشمنت را خیل راحت ببندی و روی حرفت حرفی نزند</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر میخواهی مشکل مالی و رزق و روزیت حل شود و از راهکارهای عالی استفاده کنید تا به ثروت برسی</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر میخواهید شخصی را خیلی سریع احضار کنید و هر نقطه ای که هست سریع نزد خود فرا خوانید طوری که از دوری شما مظرب شده و حتی یک لحظه از دوریت دلهره داشته باشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر میخواهید برایتان خواستاری بیاید مطابق با میلتان طوری که پاشنه در خانه تان را بکنند</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر میخواهید هر حاجتی که دارید روا شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر جایی دفینه دارید و میخواهید جای دقیق ان را بیابید &nbsp;و همچنین طلسم آن باطل شود</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر سحر سنگینی دارید و میخواهید سحرتان را باطل کنید و دیگر هیچ سحری در شما اثر گذار نباشد</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">اگر خانواده تا ن سحر شده ان د و در جای دوری هستند و سما میخواهید سحرشان را از راه دور باطل کنید</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">آیا میخواهید تشخصی دهید که سحر چیست و چه کسی سحر دارد و چگونه باطل میشود</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">آیا میخواهید از تمام منابع گیاهان دارویی و بیماریهای علاج ان اطلاعات پیدا کنید</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">همچنین</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">ایا دوست دارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>. . .&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">که سرکتاب گرفتن را خوب یاد بگیررید</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">جفت بودن اصولی ستاره بین دو نفر را بدانید</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">ساعات استخاره قرةان را بدانید همه اینها در مجموعه نرم افزارهای صد باب علوم تعویذات نهفته است</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">با این مجموعه تمام آداب و اصول تعویذات را خوب یاد می گیرید</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">روش نوع قلم نوع جوهر ساعات تعویذات نوع نوشتن را خوب یاد میگیرید .همچنین نوع طالع طرف و نوع ستاره و نوع موکلین را خواهید آموخت.شما با انجام این نرم افزار ها استاد به تمام معنا میشوید و دیگر نیازی به دعانویس و پزشک طب گیاهی ندارید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">همچنین در این مجموعه نرم افزاری نفیس قرار دارد که ١٧ محاسبات علوم تعویذات را انجام میدهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">از جمله این محاسبات شامل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">ابزارهایی که در این نرم افزار برای محاسبات وجود دارند کاملا هوشمند و دقیق هستند.و در این نرم افزار ۱۷ ابزار کاملا محاسباتی و هوشمند و دقیق قرار دارد که بعضی از ابزار ها مثل ساعات روز و روزهای قمر در عقرب و تقویم نجومی &nbsp;برای صد سال اینده برنامه ریزی شده است</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">امکانات این نرم افزار عبارتند از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن سرکتاب(طالع بینی ابجدی کاملا دقیق و &nbsp;صحیح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">جفت بودن ستاره برای ازدواج دو نفر</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن ذکر حاجت متناسب با نام شخص</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن طالع شخصی برای &nbsp;مشخص کردن نقاط ضعف و فهمیدن شغل مناسب و روزها و ماههای سال تولد به صورت قمری و میلادی و شمسی و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>&nbsp;. . .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن استخاره قرآن به صورت نرم افزاری و دقیق</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن استخاره قرآن به صورت دستی توسط خودتان</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">درسافت ساعات استخاره قرآن در روز</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۸</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">فال حافظ</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۹</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">فال شیخ بهایی</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۰</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">فال تاروت صغیر (چهار کارتی و هفت کارتی و ده کارتی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن محاسبه تعویضات برای خود و اشخاص(بدست آوردن نوع قلم و نوع لوح و نام موکلین برج و ستاره و حروف و روزهای نحص و طریقه نوشتن تعویذ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">گرفتن ساعات روز(دریافت ساعات روز به صورت کاملا دقیق و هوشمند.تمام ساعات سیاره روز و نوع کارایی در همان ساعات را بیان میکند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۳</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">دریافت روزهای قمر در عقرب برای هر ماه</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۴</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">تقویم نجومی روزانه(این تقویم تا صد سال اینه محاسبه میشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۵</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-(</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">ماشین حساب ابجدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>)<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۶</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">دفترچه یادداشت روزانه و یاداوری &nbsp;کارهای روزانه</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span>-&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);">مشخص کردن ساعات کواکب و مشخصات شمسی و قمری و میلادی</span><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><br></span></p><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 13.8px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);">رای سفارش روی لینک زیر کلیک کنید</span></b></div><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 9pt; line-height: 13.8px; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);"><br></span></b></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 11.55pt; text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 112, 192);"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-size: 11px; line-height: normal; text-align: start;"></b></span></p><div style="text-align: center;"><a href="http://netforosh2.ir/Card/add.php?PID=21310320soft&amp;checker=0" target="_blank" title="" style="color: rgb(33, 141, 209); border: 0px;"><img src="http://ganjinetalaee.com/wp-content/uploads/edd/2016/04/%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-300x86.jpg" alt="لینک خرید پستی در منزل" style="max-width: 505px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a></div></div><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 18px; font-family: IRANSans-web, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><b><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);">مجموعه نرم افزار های صد باب تعویذات &nbsp;شامل نرم افزارهای</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 176, 80);"><span dir="LTR"></span>:</span></b></p> text/html 2015-03-10T18:25:55+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / محفوظ ماندن از بلاها http://news210.mihanblog.com/post/115 <h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 19px; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);">وفق بسم الله الرحمن الرحیم روی فلز هفت جوش</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></font></span></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 20px; text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">از بزرگان نقل شده که وفق بسم الله الرحمن الرحیم برای فتح امور و گشایش در کارها و رفع شر و بلایا بسیار مجرب است بسم الله شریف دو وفق دارد یکی حرفی و دیگری عددی هر دو میبایست در ساعات شرف شمس و انهم در برجهای سعد نوشته شود و دارنده آن هر روز میبایست لفظ شریفه را ۷۸۶ بار قرائت کند.</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;جهت بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید<font color="#000000" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img class="aligncenter wp-image-6320" src="http://inapply.ir/wp-content/uploads/besmeallah-300x88.jpg" alt="besmeallah" width="239" height="70" style="max-width: 100%; border: none; margin: 5px auto 7px; padding: 3px; outline: none; display: block; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></span></font></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">قاعده:</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">این لوح را در ۱۵ روز اول ماه قمری باید روی کاغذ زرد و با جوهر روحانی و هم میتوان آن را روی فلز هفت جوش برنج حکاکی کرد</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">برای این لوح باید چهل روز چله بنشینید</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">یعنی تا چهل روز باید هر صبح ۷۸۶ بار (بسم الله الرحمن الرحیم) را ذکر کنید بعد از آن ۱۳۲ بار صلوات بفرستید</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-فوائد انجام دادن این کار در روز:</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-باطل شدن هر طلسم و جاد</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-آسان شدن تمام مشکلات</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-بر آورده شدن تمام حاجات</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-گشاده شدن روزی</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-حاصل شدن صفای باطن</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-آسان شدن تمام کارها</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-رسیدن فتوحات و فتح کارها</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-محفوظ ماندن از بلاها</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-ایمن بودن از مکر شیطان</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">-محو شدن گاهان صغیره و کبیره</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">البته یه نمونه لوح بسم الله که اعداد آن فرق میکند را باید روی نقره یا سنگ عقیق سرخ حکاکی کرد که در سایت توضیحات آن آمده است</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">اما این لوح بهتر است که بر روی فلز برنج حکاکی شود.در یک طرف فلز جدول اعداد و در طرف دیگر جدول کلمات حکاکی شود</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">بهترین زمان درروز جمعه ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب انجام شود</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">مابقی اداب را در<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نرم افزار صد باب ها</strong>&nbsp;</span>کاملا توضیح داده ام که من جمله داشتن وضو ,خواندن آیه الکرسی قبل از حکاکی و خواندن اذکار قبل از حکاکی , صدا زدن موکلین روز ,عنبر دود کردن,خواندن اسماء تیجان بعد از حکاکی, و . . .</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">که توضیحات کامل ان در<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">نرم افزار ها</strong>&nbsp;</span>بیان شده است</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">از کسانی که خودشان بنا به هر دلیلی نمیتوانند این لوح را بنویسند. میتوانید سفارش دهید تا برایتان انجام دهم.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 128, 0);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">هزینه لوح&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">روی فلز هفت جوش(برنج)</strong>&nbsp;</span>به همراه&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">کیف چرم دعا</strong>&nbsp;</span>به همراه&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(128, 0, 128);"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">جعبه بسته بندی شکیل</strong></span>&nbsp;و&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">هزینه ارسال</strong>&nbsp;و&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">حکاکی و بخورات</strong>&nbsp;همرا با بسته بندی شکلیل&nbsp; به مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان و در ضمن این لوح را فقط در ۱۵ روز اول ماه قمری انجام میدهم.لطفا برای تهیه عجله نفرمایید.و یا تماس تلفنی نفرمایید.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 128, 0);"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کسانی که لوح را دریافت کردند باید حتما اداب و شرایط استفاده از آن را انجام دهند</font></strong></span></p></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 19px; text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 20px; text-align: center;"><a href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=21310320besmelah&amp;checker=0" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); font-weight: normal; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px;"><img class="aligncenter" src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg" style="max-width: 440px; border: none; margin: 5px auto 7px; padding: 3px; text-align: center; outline: none; display: block; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></a><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">.</font></span></p></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 19px; text-align: right; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 20px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">شرایط استفاده از لوح بسم الله</font></span></h2><h2 style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 15px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none; color: rgb(65, 65, 65); line-height: 20px; text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">&nbsp;شب جمعه یک لیوان آب تمیز و گلاب که نصفش آب و نصف دیگه گلاب باشه</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">بعد نماز مغرب لیوان آب و گلاب را بگیرید و لوح را داخل لیوان قرار دهید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">و سوره جن را در&nbsp; آب بخوانید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">هر آیه که میخوانید داخل لیوان فوت کنید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">سوره جن را سه بار بخوانید</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">و شب هنگام خواب بالای سر خود قرار دهید.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">صبح لیوان آب را در داخل یه تشت پر از آب گرم بریزید و در داخل حمام</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">با آن تشت آب غسل کنید</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">در حین غسل کردن بگویید (هر کس مرا کرد عاطل,من کردنم باطل)</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">و بعد گردن لوح را در گردنبند چرم قرار داده و آن را به گردن خود آویز کنید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">و از آن روز به بعد تا چهل روز هر روز ۷۸۶ بار ذکر (بسم الله الرحمن الرحیم)و</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">صد و سی و دو بار هم صلوات بفرست</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);">در این مدت چهل روز هر شب جمعه دستور العمل بالا را انجام بده</span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">۲-هر وقت احساس کردید که طلسم شدید یا کسی شما را جادو یا طلسم کرده فقط کافیست ضمن اینکه این لوح همراه شما است,در روز ۷۸۶ بار ذکر(بسم الله الرحمن الرحیم) را ذکر کنیدو بعد از آن ۱۳۲ بار صلوات بفرستید سپس بگویید (هر که مرا کرد عاطل من کردم باطل)و بعد به خود و تمام اطراف خود فوت کنید.به برکت این ذکر هر طلسمی را که داشته باشید باطل خواهد شد.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">۴-دارنده این لوح باید همیشه با طهارت باشد(همیشه وضو بگیرد)</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">۵-سعی کنید همیشه از عطر استفاده کنید که خیلی در این مورد سفارش شده</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">من&nbsp; معجزه ختم بسم الله در لوح فلز را تجربه کردم و تمام فواید بالا که ذکر شده همه را عینا دارم مشاهده میکنم.و به شما هم توصیه میکنم که این ختم را انجام دهید.راوی میگوید اگر کسی&nbsp; آداب این ختم را رعایت کند و انجام دهدو اگر نتیجه نگرفت لعنت به من فرستد.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">از کسانی که خودشان بنا به هر دلیلی نمیتوانند این لوح را بنویسند. میتوانید سفارش دهید تا برایتان انجام دهم.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">هزینه لوح&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">روی فلز هفت جوش(برنج)</strong>&nbsp;به همراه هزینه ارسال و حکاکی و بخورات همرا با بسته بندی شکلیل با گارد پلاستیکی به مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان و</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">در ضمن این لوح را فقط در ۱۵ روز اول ماه قمری انجام میدهم.لطفا برای تهیه عجله نفرمایید.و یا تماس تلفنی نفرمایید.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">برای درخواست لوح بسم الله&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;">روی فلز هفت جوش(برنج)</strong>&nbsp;روی لینک زیر کلیک کنید و سفارش دهید</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://imcbasket.com/Card/add.php?PID=21310320besmelah&amp;checker=0" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(102, 153, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><img class="aligncenter" src="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg" alt="http://s1.picofile.com/file/7207896983/buy.jpg" style="max-width: 100%; border: none; margin: 5px auto 7px; padding: 3px; text-align: center; outline: none; display: block; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></a></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"></font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: none;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;نکته:</font></strong></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;&nbsp; هزینه ای که&nbsp; پرداخت خواهید کرد ۲۵ هزار تومان و با هزینه پستی ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان است.</font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-indent: 20px; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(0, 0, 128);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></font></span></p><p dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11px; text-indent: 20px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; text-align: right; font-stretch: normal; outline: none; direction: rtl;"><font size="3" style="color: rgb(210, 17, 25);"><b><a href="http://elmegharibeh.mihanblog.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(210, 17, 25);">http://elmegharibeh.mihanblog.com</a>&nbsp;</b></font></p></h2> text/html 2014-09-07T07:05:49+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / ورزش بدون باشگاه ایروبیک http://news210.mihanblog.com/post/114 <div class="prd_detail" style="margin: 30px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 255);">آموزش ایروبیک بانوان</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 102, 0);">از وضعیت اندام خود رضایت ندارید؟</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 153, 102);">میخواهید زیبایی اندام خود را حفظ کنید؟</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 102, 255);">دوست دارید همیشه سالم و با طراوت باشید؟</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 204, 204);">&nbsp;ایا میدانید که تناسب اندام 60 درصد زیبایی هر فردی را به خود اختصاص می دهد ؟؟!!</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(247, 7, 22);">تناسب اندام به صورت کاملا طبیعی بدون استفاده از هیچ دارو و یا هیچ عمل جراحی زیان باری با ایروبیک</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(128, 128, 0);">&nbsp;باشگاه را به خانه ی خود ببرید</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(11, 243, 16);">آموزش ایروبیک از مقدماتی تا پیشرفته</span></strong></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;<img src="http://www.wellnesshetvegeakcio.hu/images/step_aerobik_2.jpg" alt="Wellness hétvége akció - Aerobik" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 255);">درب منزل تحویل بگیرید و پول را به مامور پست تحویل دهید</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">(توسط استاد بزرگ کارمن الکترا (زبان اصلی</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(128, 0, 0);">می توانید در خانه به راحتی ایروبیک را یاد بگیرید</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><a href="http://baran210.mihanblog.com/" target="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(33, 141, 209); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 18px; text-align: right;"><img src="http://axgig.com/images/46066635714938902535.gif" alt="98love-سایت عاشقانه" width="468" height="60" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 505px; display: block;"></a></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(153, 51, 0);">و اندامی زیبا برای خود بسازید</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 255, 0);">شاداب باشید</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 128, 0);">لذت ببرید</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;<img src="http://adrenalinebox.com/wp-content/uploads/et_temp/aerobik-salon-51397_400x210.jpg" alt="Aerobik Egzersiz" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">ورزش ایروبیک علاوه بر اینکه آرام بخشی بدون مسکن است و ایجاد روحیه و نشاط میکند، فواید بسیار ارزشمند دیگری مانند اکسیژن گیری بیشتر، قوی شدن قلب، تولد رگهای بیشتر در بدن، از بین بردن دردهای عضلانی را دارد.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">ایروبیک وسیله‌ای مؤثر برای جلوگیری از افسردگی، بی‌حوصلگی، بی‌تابی است، چون هورمون اندروفین در بدن تولید می‌شود و باعث ایجاد نشاط، تمرکز ذهن و بالا رفتن خلاقیت فکری می‌شود. تمرینات ایروبیک از حرکات ریتمیک و متناوب ماهیچه ای بهره برده و ضربان قلب و تنفس را در در مدت زمانی خاص بالا می برد.&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;کاهش چربی و وزن اضافی با ایروبیک</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">اگر هدف اصلی شما از ایروبیک از دست دادن چربی و وزن اضافی باشد، ۶ یا ۷ نوبت در هفته که تقریبا معادل روزی یک مرتبه است، می تواند تاثیر بالقوه ای روی اندام شما داشته باشد و شما را به وزن مطلوبتان برساند</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;<img src="http://www.diyhealth.com/wp-content/uploads/2012/07/15_exercises_to_combat_stress_during_and_after_menopause_es7hs.jpg" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">اگر میزان کالری مصرفی در ورزش ایروبیک را بدانید می‌توانید برنامه دقیقتری برای کاهش وزن داشته باشید.در جدول زیر مقدار کالری که با ورزش ایروبیک در یک ساعت تمرین میسوزانید مشخص شده است</span></p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);">&nbsp;</p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><table dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 439px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td width="250" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);">&nbsp;</p></td><td colspan="3" width="366" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">وزن</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td width="250" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">نوع فعالیت</span></p></td><td width="132" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">73 کیلوگرم</span></p></td><td width="123" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">91 کیلوگرم</span></p></td><td width="111" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">109 کیلوگرم</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td width="250" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">ایروبیک با شدت زیاد</span></p></td><td width="132" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">511</span></p></td><td width="123" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">637</span></p></td><td width="111" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">763</span></p></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td width="250" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">ایروبیک با شدت کم</span></p></td><td width="132" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">365</span></p></td><td width="123" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">455</span></p></td><td width="111" valign="top" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">545</span></p></td></tr></tbody></table></div><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102);">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 13px; line-height: 1.4em; font-family: tahoma; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center;">&nbsp;</p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 154, 211); font-size: medium; line-height: normal; text-align: center;"><div class="pic" align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; height: 100px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 445px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><img border="0" src="http://poiweq2213.com/nabimages/HB/1393040714224h-airobic.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; text-align: -webkit-center; max-width: 445px; font-family: Tahoma;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table></div></div><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 154, 211); font-size: medium; text-align: start;"></div><div class="prd_info" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><ul style="margin: 0px; padding: 5px 0px; list-style: none;"><li id="price" style="margin: 0px; padding: 2px 20px; list-style: none; font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: 600; height: 20px; background: url(http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/icons.gif) 100% 0% no-repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0);">قیمت (تومان):</span>&nbsp;7,000</li><li id="cart" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 2px 20px; list-style: none; font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: 600; height: 20px; background: url(http://mihanblog.com/http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/24/images/p-con-li.png) 100% 0% no-repeat;"><a title="خرید پستی آموزش ایروبیک بانوان" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/182/" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی آموزش ایروبیک بانوان ---> شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 440px;"></a></li></ul></div> text/html 2014-08-10T15:02:17+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / طراحی مدل با سیاه قلم http://news210.mihanblog.com/post/112 <div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><font color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">به راحتی در منزل نقاشی و طراحی را فرا بگیرید</b></font></span></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><font color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><font color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">دارای کیفیت بالا تصویری و آموزشی کامل می باشد</b></font></span></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><font color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; text-align: right;"><font color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">این مجموعه با دوبله فارسی تهیه شده است</b></font></span></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/168/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش گام به گام نقاشی رنگ روغن و &nbsp;اصول ترکیب رنگ در رنگ روغن</b></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/168/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش گام به گام نقاشی رنگ روغن و &nbsp;اصول ترکیب رنگ در رنگ روغن" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1379670656.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/159/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">اصول طراحی با مداد,آموزش طراحی با مداد</b></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/159/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش طراحی ونقاشی,اصول طراحی با مداد,آموزش طراحی با مداد" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1370360562.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/158/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">فیلم آموزشی طراحی ماشین</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/158/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="طراحی خودرو,آموزش طراحی سه بعدی خودرو,فیلم آموزشی طراحی ماشین" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1370360418.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83.html" title="توضیحات آموزش طراحی حیاط وحش(اكریلیك)" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش طراحی حیاط وحش(اكریلیك)</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%83.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="(آموزش طراحی حیاط وحش(اكریلیك" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1302019886.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/72/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86.html" title="توضیحات آموزش طراحی با رنگ روغن" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش طراحی با رنگ روغن</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/72/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش طراحی با رنگ روغن" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1297543908.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/63/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85.html" title="توضیحات آموزش طراحی مدل با سیاه قلم" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش طراحی مدل با سیاه قلم</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/63/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش طراحی مدل با سیاه قلم,طراحی مدل,طراحی با مداد" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1295978362.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/62/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A-drawing-manual.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش ترسیم ستون فقرات ،ران و ساق پا،ماهیچه های و عضلات ناحیه شكم،عضلات</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/62/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1%D9%8A-drawing-manual.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش ترسیم ستون فقرات ،ران و ساق پا،ماهیچه های و عضلات ناحیه شكم،عضلات سینه و بازوها،زانوها،مچ و كف پا در حالت های مختلف نشسته و ایستاده " src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1295977958.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/38/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84.html" title="توضیحات آموزش طراحی با پاستیل و ذغال " style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش طراحی با پاستیل و ذغال</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/38/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88-%D8%B0%D8%BA%D8%A7%D9%84.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="اموزش طراحی با پاستل و زغال،طراحی با پاستل،طراحی بل زغال" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1294510506.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td><td class="pic_r" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/37/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86.html" title="توضیحات آموزش نقاشی و طراحی منظره با رنگ روغن " style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش نقاشی و طراحی منظره با رنگ روغن</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/37/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش نقاشی و طراحی منظره با رنگ روغن" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1294510197.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/152/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86.html" title="توضیحات آموزش طراحی با حنا روی بدن" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش طراحی با حنا روی بدن</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/152/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="نقاشی با حنا,طراحی با حنا,طرخ جدید حنا,تاتو موقت,درست کردن حنا,آموزش تصویری طراحی حنا,جدیدترین طرح های حنا" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1349696365.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/154/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;">آموزش طراحی روی ناخن</a><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></b><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td class="pic_l" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/154/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="آموزش طراحی روی ناخن" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1352196127.jpg" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div></div> text/html 2014-07-12T13:51:34+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / شرف شمس,نگین شرف رمضان http://news210.mihanblog.com/post/111 <div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">امسال 27 رمضان مصادف است با روز یکشنبه 5 مرداد 1393 که روز شرف کبیر است&nbsp;</font><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">برای سفارش و مشاهده قیمت روی لینک زیر کلیک کرده و فرم سفارش را پر کنید تا در اسرع وقت برایتان ارسال شود.</span></font></div><div style="color: rgb(68, 70, 64); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">نگین انگشتر شرف شمس کبیر (27 رمضان)</font></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 0); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: normal;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></strong></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><a href="http://www.inkharid.ir/img/product/300-1343291477.jpg" title="تصویر شرف شمس کبیر" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 51, 153); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: normal;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر شرف شمس کبیر" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/200/300-1343291477.jpg" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></font></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(99, 86, 95);"><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</font></span></span></p><a href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180016kabirr&amp;checker=0" target="" title="شرف شمس رمضان" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 51, 153); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img class="aligncenter" alt="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" src="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" style="max-width: 460px; padding: 3px; margin: 7px auto; border: none; text-align: center; outline: none; display: block;"></font></a><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">روز&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">شرف شمس کبیر</strong>&nbsp;در ۲۷ رمضان در واقع بیشترین کشیدگی غربی عطارد که در ساعت ۱۳:۰۳&nbsp; در موضع ماه در بروج فلکی اسد می باشد و پایان زمان آن ۲۸ رمضان ۹:۱۵ دقیقه و شروع بیشترین کشیدگی غربی زهره است.</font></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">موضع ماه در بروج فلکی اسد می باشد.</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chele.ir/wp-content/uploads/27raamazan.jpg" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 51, 153); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></span></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">روز&nbsp;<strong style="margin: 0px; padding: 0px;">شرف شمس کبیر&nbsp;</strong>طلسمی است که روایات فراوانی دال بر اسم اعظم بودن آن متواتر آمده است .این نقوش فقط در نوزده فروردین ماه هرسال که به روز شرف الشمس صغیر معروف است و روز ۲۷ رمضان که به شرف شمس کبیر در ساعات محدودی وبا آداب مخصوص آن بر عقیق اصل حک میشود .</font></span></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر خارج از این ساعات حک شود خاصیت های لازم را نداشته وبی اثر خواهد بود .چون این نگین ها را توسط اساتید انگشت شماری حک میشوند ودر این ساعات منحصر بفرد تنها تعداد بسیار محدودی را میتوانند تهیه نمایند کمیابی و پرطرفداری اش را موجب میشود.مشابه این نگین در بازار یافت میشود ولی در بموقع نوشته شدن آن تردید های فراوان وجود دارد وقیمت بسیار اندک آن در بازار موید اصیل نبودن آن است. شرف الشمس های تقدیمی ما توسط یکی از سادات با دقت وظرافت و با توجه به آداب وزمان حک شده است در روایات بسیار معتبر از اولیاء آن را دارای خاصیت های ذیل ذکر نموده اند وبه تجربه بر دارندگانش به اثبات رسیده است این نگین اگر بصورت انگشتری ویا گردنبند در آید وبه همراه باشد تاثیر وصف ناپذیری در :&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">گشایش امور ومشکلات .</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;باز شدن ابواب رزق وروزی .</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عزت ومقام رفیع یافتن .</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حفاظت از شر بلایا ودشمنان&nbsp;</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">.حفاظت اموال .</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">حفاظت در مقابل بد گویان زبان بند .</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">بخت گشای بسیار موثر.&nbsp;</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: tahoma;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلب محبت واحترام و مجذوب نمودن افراد .&nbsp;</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: tahoma;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در فظیلت انگشتر عقیق امام رضا (ع) فرمودند :&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عقیق فقر و تنگدستی و درویشی را برطرف می کند و در حدیث دیگری امام می فرماید هر که قرعه به انگشتر عقیق بزند بهره او تمامتر بیرون می آید امام صادق (ع) فرمودند که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید است که عاقبتش خیر باشد حضرت محمد (ص) فرمودند : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده می شود و در حدیث نبوی دیگر منقول است شخصی نزد رسول اکرم ( ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد حضرت فرمودند که : چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که آن از هر بدی نگاه می دارد آدمی را.</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پس هر که از شیعیان آل محمد (ص)یکی ازعقیقهای سرخ و زرد وسفید را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی ازجمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن می ترسد و حذر می نماید .نقش شریف شرف الشمس کبیر در ۲۷ رمضان اسم اعظم الهی است از اولیای الهی به صورت رمز درآمده است و خواندن آن برای غیر اولیا امکان پذیر نیست ولی همراه داشتن آن نقش آثار و برکات زیادی برای دارنده آن به همراه می آورد نقش شرف الشمس بر روی نگین عقیق زرد خواصی افزون بر موارد بالا نیز برای دارنده به همراه دارد شرف الشمس را با آداب خاص و منحصر به فرد باید نوشت تا بتواند خصوصیات خود را داشته باشد نقش شرف الشمس بر روی عقیق اصل تنها در ساعاتی از روز ۱۹ فروردین ماه هر سال و ۲۷ رذمضان هر سال نوشته می شود و آن تاریخ را روز شرف الشمس می نامند اگر در ساعت خاص غیر از ساعات مخصوص و سفارش شده نوشته شود هیچگونه کار کردی را نخواهد داشت و ارزش و اهمیت شرف الشمس به این دلیل است که تنها در سال می توان در ساعاتی خاص حکاکی می شود و فقط دو&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روز</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در سال این امکان وجود دارد</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span></font><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پس تعداد آن به طبع محدود و کم است به همرا داشتن شرف الشمس طبق اسناد آمده تحولات</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">مثبت</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلی بر سرنوشت انسان می گذارد این نگین با نقش والایش جلب روزی حلال را برای دارنده موجب شده و ملموس ترین خصوصیت آن افزایش رزق وروزی و ادای قرض و ترقی چشمگیر در امورات مالی و بخت گشایی و گشایش امور در هر زمینه ای و باز شدن گره از کارها و نفوذ کلام دیگر خاصیت این نگین و نقش شریف است در باب حفاظت شرف الشمیس دارنده را از هر مکروهی نگاه می دارد و از شر دشمنان جن و انسان و از شر هر حسود و بخیل و وسوسه کننده ای و از هر بلایی مانند زیر آوار ماندن و غرق شدن و سوختن در آتش حفاظت می کند حفاظت از دزد نیز از جمله خاصیت های آن است تجربیات و متون قدیمی و جدید و احادیث شیعه کاملا مشهود و غیرقابل انکار می باشد به همین دلیل به دارنده خود پس از مدت بسیار اندکی اعتماد به نفس فوق العاده بالایی می بخشد نگین عقیق اصل و نقش شریف شرف الشمس زینتی است لازم و ضروری که برای هر فرد شیعه و آگاه شایسته است آن را برای تمام عمر نزد خود نگه دارد و از خصوصیات بالای آن بهره مند</font></span></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">روز شرف شمس کبیر در ۲۷ رمضان در واقع بیشترین کشیدگی غربی عطارد که در ساعت ۱۳:۰۳&nbsp; در موضع ماه در بروج فلکی می باشد و پایان زمان آن ۲۸ رمضان ۹:۱۵ دقیقه و شروع بیشترین کشیدگی غربی زهره است.</font></span></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">موضع ماه در بروج فلکی اسد می باشد.</font></span></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">کسانی که میخواهند سفارش دهند روی لینک زیر کلیک کرده و فرم سفارش را پر کنید تا در اسرع وقت برایتان ارسال شود.</font></span></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); line-height: normal; margin: 0px; padding: 5px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 0);"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">توجه: این نگین بدون رکاب می باشد و فقط نگین برای شما ارسال می گردد</font></span></strong></span></p></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><a href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180016kabirr&amp;checker=0" target="" title="شرف شمس رمضان" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 51, 153); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img class="aligncenter" alt="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" src="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" style="max-width: 460px; padding: 3px; margin: 7px auto; border: none; text-align: center; outline: none; display: block;"></font></a></div></div> text/html 2014-05-06T16:43:15+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / وبلاگ پرورش قارچ http://news210.mihanblog.com/post/110 <font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;">سلام دوستان من بدلیل اینکه ترم اخرم هستم و درسام زیاد شده نمیرسم که وبلاگ بروز کنم ولی توی آخرین پستم تا بعد از امتحانام خواستم یه وب جالب بهتون معرفی کنم</font><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(68, 70, 64); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 17px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">توی این پست میخوام یه وبلاگ بسیار بسیار خوب درباره پرورش انواع قارچ دکمه ای و صدفی به شما معرفی کنم.تو این وبلاگ پرمحتوا روشهای مختلف پرورش قارچ و کسب درآمد از طریق قارچ در منزل و همینطور در سالن یا سوله کاملا به صورت ساده توضیح داده شده.آموزشهای مختلفی برای مراحل پرورش قارچ داره و شمارو با مفاهیم مختلفی مثله&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">کشت</b>&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, 'Lucida Grande'; line-height: 16px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">قارچ-قارچ خوراکی-قارچ دکمه ای-قارچ صدفی-کمپوست-بذرقارچ-خاک پوششی-آموزش پرورش قارچ-رطوبت ساز-مه پاش-اسپان قارچ-هواساز ایرواشر-کمپوست آماده قارچ دکمه ای-گرماساز وسرماساز سالن قارچ</b>&nbsp;و .... خیلی چیزهای دیگه در مورد تولید و کشت قارچ دکمه ای و همینطور قارچ صدفی آشنا میکنه.امروزه کسب درآمد از طریق پرورش قارچ در منزل کاملا جا افتاده و شما میتونید خیلی راحت در یک اتاق کوچیک شروع به کار پرورش قارچ کنید.روش فروش قارچ و همینطور بسته بندی قارچ هم به در اسن وبلاگ هست که کار شما آسونتر میشه.امیدوارم خوشتون بیاد چون خودم خیلی استفاده کردم و تو این کار هم موفق شدم.حتما سر بزنیییییید. فداتوووووووووووووووووووون &nbsp;</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 505px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, 'Lucida Grande'; line-height: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, 'Lucida Grande'; line-height: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, 'Lucida Grande'; line-height: 16px;"><a href="http://qarch.mihanblog.com/" target="" title="سایت پرورش قارچ" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;"><font size="3" color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;">http://qarch.mihanblog.com</i></b></font></a></span></font></div></div></div><p style="margin: 0px; padding: 5px 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right;"></p> text/html 2014-02-13T12:44:34+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / لاغر کردن شکم و پهلو با ورزش http://news210.mihanblog.com/post/108 <div><br></div><div><div style="font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(45, 45, 45); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><a title="پخش عمده ساعت دریم" href="http://shopsale.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img class="aligncenter" src="http://parsjorg.parsj.ir/r1/saat.png" border="0" alt="خرید ساعت مچی مارک دار شیک کاسیو ارزان ترین پارس جی " width="468" height="60" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a></div><div style="font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(45, 45, 45); margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><a href="http://inkharid.ir/product/166/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86.html" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(45, 45, 45); border: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/vomz3gpcah44qse9usg.gif" alt="vomz3gpcah44qse9usg.gif (473×64)" style="max-width: 505px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><a href="http://inkharid.ir/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(49, 155, 216); border: 0px; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://www.shahrebanner.com/bannerDemo/org.802182678971906400.gif" alt="2.فروشگاه" style="max-width: 505px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px none;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><a title="پرورش قارچ دکمه ای و صدفی" href="http://inkharid.ir/product/171/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: normal;"><img dir="rtl" src="http://p60.ir/14/Images/134//gharch-1.gif" border="0" alt="آموزش تصویری پرورش قارچ بدون سرمایه" vspace="3" style="max-width: 440px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 11px; line-height: normal;">&nbsp;</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><a href="http://www.inkharid.ir/product/144/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87.html" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: start;"><img alt="تصویر محصول" title="مجموعه کامل کتابهای علوم غریبه" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1335624038.jpg" style="max-width: 505px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(68, 70, 64);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(210, 17, 25); border: 0px;"><font size="3" color="#3366ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/144/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87.html" style="text-decoration: none; color: rgb(210, 17, 25); border: 0px; font-size: 8pt; margin: 0px; padding: 0px;">مجموعه کامل کتابهای علوم غریبه</a></i></font></b></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;">این مجموعه شامل كتابهای&nbsp;آثار گوناگون اساتید&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;">بزرگ&nbsp;علوم غریبه می باشد و نزدیک</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;به&nbsp;</font><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;">1200جلد کتاب کمیاب و خطی</font></b><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;در زمینه های مختلف علوم غریبه می باشد.که شامل:&nbsp;</font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(86, 101, 123); font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#006600" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علوم غریبه,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم جفر,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم رمل,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم کیمیا,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم سیمیا,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">آموزش گام به گام علوم غریبه,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">آموزش مرحله به مرحله دعا نویسی,تسخیرات,احضار موکل,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">کتاب انواع دعاها,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">انواع طلسمات,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">انواع نسخه گنج&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">و 75 نرم افزار در باب علوم غریبه&nbsp;</span></b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(86, 101, 123); font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(86, 101, 123); font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">که کل این مجموعه در قالب</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">5 دی وی دی</b></font><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;برای شما دوستان آماده گردید</font></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/104/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.html" style="text-decoration: none; color: rgb(127, 30, 22); border-width: 0px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; text-align: right;"><img src="http://www.ganjerayegan.ir/TTT.gif" alt="فیملهای مستند متافیزیك و ماوراء" border="0" style="max-width: 505px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; width: 439px; height: 182px;"></a></font></span></font></div></div></div></div> text/html 2014-01-25T15:30:03+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / آموزش قارچ صدفی رایگان http://news210.mihanblog.com/post/107 <p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">آموزش تصویری پرورش قارچ دکمه ای</span></strong></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a title="پرورش قارچ دکمه ای" href="http://inkharid.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.sciguru.com/sites/default/files/images/button-mushroom.jpg" alt="" style="max-width: 460px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a>&nbsp;</p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">این مجموعه کاملترین پکیج آموزش تصویری پرورش قارچ برای قارچ دکمه ای و قارچ صدفی می باشد که شامل&nbsp;<strong>3 DVD&nbsp;</strong>می باشد.آموزش کشت قارچ دکمه ای و صدفی به صورت کاملا تصویری بوده و کلیه مراحل زیر را به شما آموزش میدهد و قابل اجرا بر روی پلیرهای خانگی می باشد . 2 دی وی دی اول پرورش قارچ روی دستگاههای خانگی قابل اجرا است و دی وی دی سوم آموزش قارچ به همراه آن جزوه و طرح توجیهی وام برای پرورش قارچ در سوله و سالنهای صنعتی در آن موجود است.شما می توانید با آموزش اصولی پرورش قارچ در منزل و چه به صورت صنعتی در سالن از درآمد خوبی برخوردار باشید.پرورش قارچ خانگی می تواند به تجارب شما برای گسترش کار پرورش قارچ دکمه ای در سطح بیشتر کمک فراوانی کند.</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><br></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a title="پرورش قارچ دکمه ای" href="http://inkharid.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://www.bamfordproduce.com/catalogue/images/vegetables/buttonmushroom.jpg" alt="fuji" style="max-width: 460px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">آنچه در مجموعه کامل پرورش قارچ خواهید آموخت:</span></p><ol style="font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">شروع کار با قالب های بی آراف</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">تهیه لایه پوششی برای قارچ</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">پنج مرحله به تخم ریزی کامل دانه</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">تهیه بذز علف چاودار</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">انتقال دانه به دانه</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">پاستوریزه کردن کاه ها (مرحله اول و دوم)</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">کود اسب</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">کلونیگ بافت قارچ</span></li><li style="padding: 2px 15px 2px 0px; list-style-type: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(76, 76, 76); background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">دستورالعملهای تلقیح استریل</span></li></ol><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">10.&nbsp; تلقیح کیسه سوبسترا</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">11.&nbsp; خاک اره،خاک چوب</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">12.&nbsp; چاپ اسپور و ساخت سرنگ</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">13.&nbsp; اطلاعاتی درباره آگار</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">14.&nbsp; جداسازی نژاد</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">15.&nbsp; آماده سازی و استفاده از کشتهای مادر</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-weight: 600;"><br></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-weight: 600;">&nbsp;&nbsp;</span><a title="خرید پستی آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/171/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt; font-weight: 600;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="max-width: 460px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></p><ul style="padding: 10px 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><li id="cart" style="padding: 2px 20px; list-style: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: 600; height: 20px; margin-top: 10px; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br></li></ul><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a title="کاملتریم مجموعه پرورش قارچ" href="http://inkharid.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt;"><img src="http://i00.i.aliimg.com/photo/v2/112948584/Canned_Mushroom.jpg" alt="" style="max-width: 460px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a><br></span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">شما با این مجموعه می توانید شروع به پرورش قارچ دکمه ای نمئید و از آموزشهایی که در این پکیج جمع آوری شده بهره کافی ببرید.برای شروع کار تولید و پرورش قارچ شما باید نکاتی را راجع به پرورش قارچ بدانید و آنچه که شما باید بدانید:</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">1-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرا پرورش قارچ؟</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">2-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کشت قارچ دکمه ای</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">3-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آشنائی با قارچ خوراکی</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">4-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آماده کردن محیط کشت قارچ</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">5-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پرورش کشت قارچ با کمترین تخصص</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">6-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش تهیه بذر قارچ دکمه ای</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">7-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش تهیه کمپوست قارچ دکمه ای</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">8-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش ساخت کمپوست قارچ صدفی</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">9-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روش کشت قارچ از طریق تزریق ریسه های قارچ بر کنده درختان</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">10-&nbsp; روش کشت قارچ روی کنده درخت</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">11-&nbsp; مروری بر روش های کشت قارچ صدفی</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">12-&nbsp; تکنیک های تولید و کشت قارچ آگار</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 128, 0);">برای تهیه مجموعه آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای و صدفی در&nbsp;<strong>3 DVD&nbsp;</strong>بر روی با قیمت 12800 تومان روی سبد خرید کلیک کنید و مشخصات خود را کامل پر کنید.سفارش شما بین 2 تا 4 روز کاری به دستتان خواهد رسید.</span></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></p><p style="color: rgb(45, 45, 45); font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a title="خرید پستی آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/171/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-size: 8pt; font-weight: 600;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی آموزش کامل پرورش قارچ دکمه ای ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="max-width: 460px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"></a></p><ul style="padding: 10px 0px; margin: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); list-style: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"></ul> text/html 2013-12-28T14:15:22+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / آموزش تصویری شارژ کردن کولر ماشین http://news210.mihanblog.com/post/106 <div class="prd_detail" style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(99, 86, 95); line-height: 15.390625px; margin: 30px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><div><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">آموزش تعمیرات و شارژ کولر</span></strong></span></div><div></div><div><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><br></span></strong></span></div><div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);"><img src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTExAMTzzlf1PKMHq76cE5PMiQ5d8m69vsm2o68eUj7WwWH-CfkNg" alt="" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;"><br></span></div><div><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);">سیستم كولر اتومبیل در واقع از مجموعه قطعاتی تشكیل شده است كه پس از نصب برروی اتومبیل، برای فضای داخل كابین تولید برودت دلخواه را می‌نمایند. كولر اتومبیل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابین به ما كمك می‌نماید تا رانندگی راحت تری داشته و در طول مسیر از آرامش كافی برخوردار باشیم.</span></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);">در سال 1939 شرکت آمریکایی پاکارد موتورز در شیکاگو برای اولین‌بار اتومبیلی مجهز به سیستم تهویه و کولر را به بازار معرفی کرد. پس از آن در سال 1941 کارخانه تولید کادیلاک تمامی ماشین‌ های ساخت خود را مجهز به کولر کرد.</span></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);"><br></span></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em; text-align: center;"><a title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/169/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-weight: 600;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a><a title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/169/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-weight: 600;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em; text-align: center;"><br></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><img src="http://pride.ir/Technical/Content/koler1.jpg" alt="" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);"><a href="http://inkharid.ir/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px;"></a></span></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);">مجموعه آموزشی تعمیرات کولر شامل آشنائی با کولر,شارژ کولر,د شارژ کولر و تعمیرات آن می باشد و به صورت تصویری به شما می آموزد که چطور کولر ماشین خود را همیشه در بهترین شرایط نگهدارید..البته&nbsp;عملیات سرویس و تعمیر كولر اتومبیل نیازمند دارا بودن ابزارهای خاص و دانش فنی مربوطه می‌باشد.</span></p><p style="color: rgb(68, 70, 64); line-height: 1.4em;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; color: rgb(51, 102, 255);">مجموعه فوق شامل تعمیرات و سرویس کولر پراید و پژو می باشد و کاملا تصویری بوده تا در درک بهتر آن شما را یاری کند و همینطور جزوه ای به صورت PDF در این مجموعه وجود دارد که نکات بسیار مهمی را برای استفاده بهتر با بازده بیشتر به شما می آموزد</span></p></div></div><div class="prd_info" style="font-size: 12px; text-align: right; color: rgb(99, 86, 95); line-height: 15.390625px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><ul style="padding: 10px 0px; margin: 0px; list-style: none;"><li id="cart" style="padding: 2px 20px; list-style: none; background-image: url(http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/user_data/template/23/images/PostContentLiIco.png); font-size: 11px; line-height: 15px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; font-weight: 600; height: 20px; margin-top: 10px; background-position: 100% 0%; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><a title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/169/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a><a title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/169/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی تعمیرات کولر خودرو ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="max-width: 455px; padding: 0px; margin: 0px; border: none;"></a></li></ul></div> text/html 2013-11-22T13:28:37+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / مجموعه کامل کتابهای تعمیرات خودرو ایرانی http://news210.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><b><font size="3" color="#ff0000">کتاب های تعمیرات برق و موتور خودرو</font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><b><font size="3" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://8pic.ir/images/10891837176737963448.jpg" style="max-width: 460px; border: none; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: start; -webkit-user-select: none;"></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">این مجموعه شامل کتابها و جزوات&nbsp;<b>PDF&nbsp;</b>تهیه شده از نمایندگیهای ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو می باشد که توسط اساتید مجرب تهیه شده است که شامل تعمیرات موتور,سیستم برق خودرو,نقشه سیستم برق خودرو,عیب یابی,به روز کردن نرم افزارها و .... می باشد.با خواندن و مطالعه این کتابها به راحتی مکانیک ماشین خود می شوید و اطلاعات شما راجع به خودرو به طور چشمگیری افزایش می یابد.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff"><b>کتابهای PDF موجود در این مجموعه شامل خودروهای:</b></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">پژو 405</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">پژو پارس</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">پژو 206</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">سمند</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">L 90</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">ریو</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">زانتیا</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">کاروان</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">پی.کی</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">سیتروئن C5</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">نیسان ماکسیما</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">نیسان پیکاپ</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">نیسان رونیز</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff">.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#3333ff" size="2">و آخرین اطلاعیه های نمایندگی های مجاز ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو می باشد.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#cc33cc"><br></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#cc33cc">برای تهیه این مجموعه روی سبد خرید کلیک کنید و مشخصات خود را ثبت کنید</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><font size="2" color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><a href="http://21310265book.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=21310265book&amp;checker=0" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(74, 153, 221); font-size: 8pt;"><img class="aligncenter" alt="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" src="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" style="max-width: 460px; border: none; margin: 7px auto; padding: 3px; outline: none; text-align: center; display: block;"></a></div><div style="text-align: right; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></div><div style="font-size: medium; text-align: center; color: rgb(45, 45, 45); font-family: Tahoma;"><a href="http://carweb.mihanblog.com/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(45, 45, 45); font-size: 8pt;"><font size="3" color="#3333ff"><b><i>وبلاگ تخصصی خودرو</i></b></font></a></div> text/html 2013-11-03T06:55:40+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / گردنبند لاجورد بهترین هدیه برای دوستتان http://news210.mihanblog.com/post/104 <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#006600" style="margin: 0px; padding: 0px;">خواص گردنبند سنگ لاجورد&nbsp;</font></b></span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://inapply.ir/wp-content/uploads/0147.jpg" border="0" alt="سنگ لاجورد طرح قلب" width="430" height="214" style="max-width: 485px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 15.390625px; text-align: center; color: rgb(57, 57, 57); direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">***سنگ لاجورد عموماً&nbsp; در جهان به عنوان سنگ عشق و دوستی&nbsp; مشهور است***</span></span></h3><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">لاپیس – لازولی که نام دیگر آن لاجورد است ، نسبت به حرارت ، فشار ، محلول های گرم&nbsp; واسیدهای و محلول های قلیایی &nbsp;بسیار&nbsp; حساس است و زیاد قرار گرفتن آن در برابر خورشید سبب تغییر&nbsp; رنگ آن می شود .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">این سنگ لاجورد توده رنگ شاهانه ای است که مواد گوناگونی گروه سودالیت به همراه رگه های پیریت تشکیل می شود و ماده رنگی موجود در آن از لازونیت ، کلسیت و پیریت است .&nbsp;مکتن اصلی کشف تین سنگ&nbsp; در کشورهای&nbsp; افغانستان ، شیلی ، برمه و اتحاد جماهیر&nbsp; شوروی ( دریاچه بایکال ) است .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">تأثیر سنگ لاجورد بر بدن</span></strong></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">گذاشتن این سنگ لاجورد بر روی چاکرای گلو&nbsp; برای گرفتگی سینه و گلو ، تقویت&nbsp; تارهای&nbsp; صوتی ، درمان تیروئید و بیماری های تنفسی نظیر برونشیت بسیار مفید است .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">به همراه داشتن لاجورد&nbsp; صرع &nbsp;را دور می کند و گذاشتن&nbsp; آن بر محل دردناک ، برای تقویت سیستم عصبی&nbsp; و تسکین&nbsp; درد کاربرد موثری دارد .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">هم چنین لاجورد سنگی است که به انسان آرامش می دهد و برای درمان عصبانیت ، استرس ، هیجان و رفع بی خوابی تأثیرات&nbsp; خوبی دارد .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">رنگ آبی این سنگ لاجورد یک اثر ارامبخش دارد و گرفتگی عضله را از بین مس برد . درجه تب را در بدن پایین می آورد . لاپی – لازولی برای درد&nbsp; عصب ، بثورهای پوستی و گزیدگی حشرات بسیار موثر&nbsp; است . کلاً این سنگ از درد&nbsp; می کاهد&nbsp; و ورم ها را از بین می برد . گرفتگی سینه و گلو را رفع می کند . دردهای سر را تسکین می دهد و برای فشار&nbsp; خون بالا موثر است . اما نباید برای&nbsp; افرادی که دارای فشار خون پایین هستند مورد استفاده قرار گیرد . این سنگ مانع فشار ها عصبی می شود و گردش&nbsp; خون را تقویت&nbsp; می کند . عمل&nbsp; ریه ها توسط&nbsp; این سنگ افزایش می یابد و ضیعات لنف و غده تیروئید را درمان می کند .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">لاپی – لازولی کمک&nbsp; بسیار شایانی به بیماری های حلق ، نایژه و لوزه ها می کند . غده تیموس&nbsp; را نیرو می بخشد و نیروی حیات می دهد و نیز برای سرطان در مراحل اولیه آن بسیار موثر است .</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">اثر سنگ لاجورد بر روح و روان</span></span></strong></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">از خواص سنگ لاجورد مورد نظر در رشد&nbsp; روحی و معنوی بسیار موثر است . قدرت ما را در حساسیت ، توجه و آگاهی زیاد می کند . نگرانی&nbsp; ها و موانعی را که در احساسات ما وجود دارند از بین می برد . لاپی – لازولی&nbsp; باعث رفع وازدگی و سرکوب&nbsp; در علم روانشناسی در طی زندگی می شود . این سنگ برای حمایت از عقاید&nbsp; اجتماعی بسیار توصیه می شود و نیز بعث شادی ما از این تصمیم می شود .سنگ لاپی – لازولی عموماً&nbsp; در جهان به عنوان سنگ عشق و دوستی&nbsp; مشهور است</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://inapply.ir/wp-content/uploads/01010101.jpg" border="0" alt="گردنبند لاجورد" width="458" height="318" style="max-width: 485px; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></span></p><h2 style="margin: 5px 0px 3px; padding: 0px; font-size: 14px; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; font-weight: normal; line-height: 15.390625px; text-align: center; color: rgb(57, 57, 57); white-space: nowrap; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">*****گردنبند لاجورد به&nbsp; همراه حکاکی دعای محبت*****</span></span></h2><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">در واقع این سنگ در جهان معروف به سنگ عشق و دوستی و محبت است.به علت ارامشی که در بدن به وجود می آورد باعث ارامش فکر و روح و جسم میشود و این&nbsp; آرامش سبب جلب اطرافیان میگردد</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">در یک طرف این سنگ چند ایات قرانی حکاکی شده که این ایه مبارکه&nbsp; در سنگ لاجورد باعث محبت و دوستی در اطرافیان میگردد</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">همچنین برای استجابت دعا و دوستی خلایق و بستن بد گویی زبان دشمنان آدابی به همراه این سنگ برای شما ارسال میگردد که بعد از دریافت&nbsp; گردنبند لاجورد ان اداب را باید انجام دهید</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;</span></span></p><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; text-align: center; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px; font-weight: bolder; direction: rtl; height: 26px; line-height: 26px; border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(128, 133, 140); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(128, 133, 140); text-indent: 15px; background-image: url(http://shopsale.ir/templates/glass_gray_fa/images/content_header_bg.png); background-position: 0% 0%; background-repeat: repeat no-repeat;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 18px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">قاعده:</span></span></h1><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;برای اینکه این سنگ به همراه ایه حکاکی شده در شما اثر قوی ایجاد کند:</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">باید این سنگ همیشه در گردن شما باشد.و اثر ان بعد از یک یا دو ماه ایجاد میگردد.</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">به این صورت که این سنگ به مرور و کم کم در کل سلولهای ارگاسم&nbsp; بدن شما اثر کرده و تاثیر خود را خواهد گذاشت که این اثر به مدت ۴۰ تا ۶۰ روز به طول خواهد انجامید و بعد از ۶۰ روز ,هر روز تاثیر آن بیشتر خواهد شد</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">به محض دریافت گردنبند یه دستور به همراه آن برایتان ارسال میگردد که باید این اداب را رعایت&nbsp; و انجام دهید تا تاثیر ان خیلی عمیقتر شود</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">&nbsp;توصیه&nbsp; می کنیم برای تمیز کردن ، آن را در نمک خشک دریا قرار دهید و از آب استفاده نکنید</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">این عمل را بهتر است یک بار در هفته انجام دهید.یعنی در هفته به مدت سه یا چهار ساعت آن را در نمک خشک قرار دهید</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">و در هفته به مدت یک ساعت هم در مقابل نور افتاب قرار دهید.سعی نکنید بیشتر از یک ساعت در مقابل نور آفتاب قرار گیرد.</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">نشان طالع بینی</span></strong></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(57, 57, 57); text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">لاپی – لازولی&nbsp; به نشانه های قوی و ماهی&nbsp; و نیز جدی و دلو اختصاص دارد .</span></span></p><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(99, 86, 95); line-height: 15.390625px; text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;">قیمت&nbsp;&nbsp; گردنبند لاجورد با حکاکی&nbsp; آن ۱۵۰۰۰ تومان می باشد</font></span></span></h3><h3 style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(99, 86, 95); line-height: 15.390625px; text-align: center; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;">برای خرید روی لینک زیر کلیک کنید</font></span></span></h3><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 15.390625px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; color: rgb(99, 86, 95); font-family: tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 15.390625px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=15180016lajavard&amp;checker=0" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(1, 103, 171); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: tahoma; line-height: 24px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 0);"><img class="aligncenter" src="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" alt="http://inapply.dayanshop.com/thetba-contents/themes/dayanshop/images/buy-post_b.gif" style="max-width: 455px; border: 0px; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; display: block;"></span></a></span></span></div> text/html 2013-10-13T07:59:37+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / طراحی و نقاشی با رنگ روغن http://news210.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: right; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="3" color="#009900" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b>آموزش نقاشی با رنگ روغن و فنون ترکیب رنگ</b></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">این مجموعه آموزشی در 2 دی وی دی و با دوبله فارسی تهیه شده است.دارای کیفیت بالا تصویری و آموزشی کامل می باشد.دارای کتاب آموزشی ( زبان اصلی ) و کاتالوگ رنگ روغن می باشد.</font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1389/1/23/131110_246.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; max-width: 445px;"></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">برای آموزش نقاشی با رنگ روغن شوه های مختلفی وجود دارد.در این مجموعه آموزشی برای نقاشی با رنگ روغن شیوه و روش اصولی و گام به گام نقاشی رنگ روغن را به شما آموزش می دهد.برای انجام تمرینهای اولیه اولیه تنها می توان از دو رنگ سفید و سیاه استفاده کرد.بعد از انجام تمرین با این دو رنگ می توان رنگ آبی به آن اضافه کرد.کم کم رنگهای گرم مانند قرمز و قهوه ای برای پوشانندگی رنگهای سرد استفاده کنید.</font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font face="tahoma, Arial, sans-serif" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 19px; text-align: right;"><img src="http://www.naggashi.com/images/uploads/naggashi-ba-rangeroghan/gol/rose/oil%20rose%203_www.naggashi.com.jpg" border="0" alt="oil-rose" width="354" height="453" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center; max-width: 445px;"></span></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">مرحله بعدی در نقاشی با رنگ روغن استفاده از یک مدل ساده با تمام رنگها می باشد.در این مرحله رنگ سیاه حذف می گردد و برای تیره کردن از ترکیب رنگها استفاده می شود.آموزشهای مورد نیاز در این مجموعه موجود می باشد به خصوص ترکیب رنگ در نقاشی با رنگ روغن که بسیار مهم می باشد</font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="2" color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL1KGm-BHZ27Ij0Nf1hi1XieAggnQnZbe9FngjzoX7_RgDM4PbyA" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; max-width: 445px;"></font></div><div style="font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; color: rgb(255, 102, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px;">پوشش سراسر ایران ، بیمه و گارانتی تعویض تمامی محصولات&nbsp;</strong></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px;"><font color="#000099" style="margin: 0px; padding: 0px;">قیمت : 5500 تومان</font></strong></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px;"><font color="#000099" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></strong></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px;"><a title="خرید پستی آموزش اصول نقاشی رنگ روغن" href="http://www.inkharid.ir/add2cart/168/" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-weight: normal; line-height: normal; text-align: center;"><img alt="خرید پستی" title="خرید پستی آموزش اصول نقاشی رنگ روغن ---&gt; شما می توانید از طریق سیستم پستی ایران مارکت سنتر نسبت به خرید این محصول اقدام نمایید" src="http://www.inkharid.ir/templates/Baran/images/add.gif" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; max-width: 445px;"></a></strong></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div style="text-align: right; font-size: medium; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; line-height: 16px;"><font size="3" color="#006600" style="margin: 0px; padding: 0px;">برای دیدن محصولات بیشتر در زمینه طراحی و نقاشی&nbsp;</font><a href="http://inkharid.ir/category/10/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C/" target="" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(51, 51, 51); border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;">اینجا کلیک</i></b></font></a><font size="3" color="#006600" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;کنید</font></div> text/html 2013-09-15T15:03:12+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / آشنائی با ورزش و تمرینات بوکس حرفه ای http://news210.mihanblog.com/post/102 <p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">آموزش تمرینات بوکس از مبتدی تا حرفه ای</span></strong></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl;"><img src="http://mihandownload.com/ali/Everlast%20Advanced%20Boxing%20Workout[www.MihanDownload.com].jpg" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">آموزش بوکس پیشرفته Everlast Advanced Boxing Workout ورزش بوکس با وضعیت کنونی از سال ۱۸۹۰ یعنی پس از آنکه مارکیز کوئینزبری قواعد جدیدتری وضع کرد و استعمال دست کش بوکس را رسمی کرد شروع شد. او مدت هر دوره بوکس را سه دقیقه و فواصل بین دورها را یک دقیقه معین کرد و چون این دستور می‌توانست نتیجه نیکویی برای ورزیدن و رفع خستگی بشود از طرف عموم ورزشکاران دنیا قبول شد و طریقه‌ای که کینز معین کرده بود متداول و مرسوم گردید. برای اولین دفعه مسابقه با وضع جدید در سال ۱۸۹۲ در هفتم سپتامبر در ارولئون بین جون سولیوان آخرین قهرمان مشت‌زن بدون دست کش که قهرمان تمام آمریکا بود و جوانی بیست و شش ساله موسوم به جمس می‌کوربت که او نیز آمریکائی و ار رقیب خود دو سال کوچک‌تر بود انجام و پس از ۲۱ دوره (راند) مبارزه قهرمان قدیم دنیا که بدون دستکش عنوان و مقام عجیبی پیدا کرده بود مغلوب قهرمانی شد که با دستکش بوکس را آموخته بود.</span></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl;"><img src="http://www.meganhelstone.com/wp-content/uploads/2011/06/Boxing.jpg" border="0" alt="Hanging Boxing Gloves" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 255);">امروزه فیلم های آموزشی بوکس در سراسر جهان از علاقه مندان بسیار زیادی بر خوردارند زیرا این فیلم ها در امر آموزش به افراد کمک بسیار زیادی می کنند. از همین رو فیلم آموزشی بوکس را با نام Everlast Advanced Boxing Workout برایتان آماده کرده ایم. این فیلم آموزشی که معنی لغوی آن به فارسی، آموزش و تمرین بوکس به صورت حرفه ای می باشد، که توسط یکی از اساتید بزرگ بوکس به نام های Everlast و Michael Olajide تهیه شده است. شما بعد از مشاهده این فیلم به راحتی می توانید به خوبی ورزش بوکس را یاد گرفته و از آن لذت ببرید . این دو استاد قهرمان سابق وزرن متوسط و بنیانگذار نظام Aerbox میباشند. در این فیلم تمریناتی برای بوکس حرفه ای از قیبل :</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; color: rgb(0, 0, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">سرعت کیسه ، کیسه های سنگین ، طناب و.. میباشد</span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; direction: rtl;"><img src="http://up.sport4u.ir/boxing-tutorial/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3.jpg" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 100%;"></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 128, 0);">مجموعه آموزشی فوق شامل آموزش مبتدی بوکس و آموزش بوکس حرفه ای توسط اساتید این رشته رزمی می باشد</span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 19px; font-size: small;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">این مجموعه بدون دوبله فارسی می باشد</strong></span></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;">&nbsp;</p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><a href="http://21310265box.imcbasket.ir/Card/add.php?PID=21310265box&amp;checker=0" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(97, 96, 96); border: 0px;"><img src="http://ravabet.com/img/super/qaa9g17x810dbb9h9x.gif" border="0" alt="http://ravabet.com/img/super/qaa9g17x810dbb9h9x.gif" width="162" height="41" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; text-align: center; max-width: 100%;"></a></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><font size="3" style="margin: 0px; padding: 0px;">محصولات مشابه</font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/88/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%88-62-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%DA%86%DB%8C%DA%A9%D9%88.html" title="توضیحات آموزش نانچیکو (62 حرکت برتر و اصولی نانچیکو) " style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: normal; text-align: center;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;">آموزش نانچیکو&nbsp;</b></font></a></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Verdana, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; direction: rtl;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: normal; text-align: center;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/87/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%81%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-10-%D8%AE%D8%B7.html" title="توضیحات آموزش رشته ورزشی کونگ فو توآ (آموزش 10 خط)" style="margin: 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px;">آموزش رشته ورزشی کونگ فو توآ</a></b></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 12px; text-align: center;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><img src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/221/660066/themes/18.gif" alt="تبلیغات" height="60" width="468" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 1px solid rgb(200, 200, 194); text-align: right; max-width: 445px; -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0980392) 0px 0px 3px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.0980392) 0px 0px 3px; color: rgb(19, 72, 136); font-family: tahoma, Arial; font-size: 12px; background-color: rgb(217, 223, 223);"></font></div><div><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 102, 204); border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><br></font></div> text/html 2013-07-26T13:50:30+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / خرید نگین,شرف شمس کبیر http://news210.mihanblog.com/post/101 <p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153);"><strong style="color: rgb(0, 100, 0); margin: 0px; padding: 0px;">ثبت نام انگشتر شرف شمس کبیر (27 رمضان)</strong></span></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153);"><br></span></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 153);">برای اولین بار ثبت نام نگین شرف شمس کبیر روز ۲۷ رمضان</span></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">روز&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;">شرف شمس کبیر</strong>&nbsp;در ۲۷ رمضان در واقع بیشترین کشیدگی غربی عطارد که در ساعت ۱۳:۰۳&nbsp; در موضع ماه در بروج فلکی اسد می باشد و پایان زمان آن ۲۸ رمضان ۹:۱۵ دقیقه و شروع بیشترین کشیدگی غربی زهره است.</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">موضع ماه در بروج فلکی اسد می باشد.</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chele.ir/wp-content/uploads/27raamazan.jpg" style="color: rgb(49, 155, 216); text-decoration: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">روز&nbsp;<strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;">شرف شمس کبیر&nbsp;</strong>طلسمی است که روایات فراوانی دال بر اسم اعظم بودن آن متواتر آمده است .این نقوش فقط در نوزده فروردین ماه هرسال که به روز شرف الشمس صغیر معروف است و روز ۲۷ رمضان که به شرف شمس کبیر در ساعات محدودی وبا آداب مخصوص آن بر عقیق اصل حک میشود .</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">اگر خارج از این ساعات حک شود خاصیت های لازم را نداشته وبی اثر خواهد بود .چون این نگین ها را توسط اساتید انگشت شماری حک میشوند ودر این ساعات منحصر بفرد تنها تعداد بسیار محدودی را میتوانند تهیه نمایند کمیابی و پرطرفداری اش را موجب میشود.مشابه این نگین در بازار یافت میشود ولی در بموقع نوشته شدن آن تردید های فراوان وجود دارد وقیمت بسیار اندک آن در بازار موید اصیل نبودن آن است. شرف الشمس های تقدیمی ما توسط یکی از سادات با دقت وظرافت و با توجه به آداب وزمان حک شده است در روایات بسیار معتبر از اولیاء آن را دارای خاصیت های ذیل ذکر نموده اند وبه تجربه بر دارندگانش به اثبات رسیده است این نگین اگر بصورت انگشتری ویا گردنبند در آید وبه همراه باشد تاثیر وصف ناپذیری در :&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">گشایش امور ومشکلات . باز شدن ابواب رزق وروزی .غزت ومقام رفیع یافتن .حفاظت از شر بلایا ودشمنان .حفاظت اموال .حفاظت در مقابل بد گویان زبان بند .بخت گشای بسیار موثر.&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">جلب محبت واحترام ومجذوب نمودن افراد .&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">در فضیلت انگشتر عقیق امام رضا (ع) فرمودند :&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">عقیق فقر و تنگدستی و درویشی را برطرف می کند و در حدیث دیگری امام می فرماید هر که قرعه به انگشتر عقیق بزند بهره او تمامتر بیرون می آید امام صادق (ع) فرمودند که انگشتر عقیق در دست کنید که مبارک است و هر که انگشتر عقیق داشته باشد امید است که عاقبتش خیر باشد حضرت محمد (ص) فرمودند : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش براورده می شود و در حدیث نبوی دیگر منقول است شخصی نزد رسول اکرم ( ص) آمد و شکایت کرد که دزد در راه به من رسید و اموال مرا برد حضرت فرمودند که : چرا انگشتر عقیق در دست نداشتی که آن از هر بدی نگاه می دارد آدمی را.</span></font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">پس هر که از شیعیان آل محمد (ص)یکی ازعقیقهای سرخ و زرد وسفید را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر و نیکی و فراخی روزی و سلامتی ازجمیع بلاها و امان یابد از شر پادشاه ظالم و از هر چه آدمی از آن می ترسد و حذر می نماید .نقش شریف شرف الشمس کبیر در ۲۷ رمضان اسم اعظم الهی است از اولیای الهی به صورت رمز درآمده است و خواندن آن برای غیر اولیا امکان پذیر نیست ولی همراه داشتن آن نقش آثار و برکات زیادی برای دارنده آن به همراه می آورد نقش شرف الشمس بر روی نگین عقیق زرد خواصی افزون بر موارد بالا نیز برای دارنده به همراه دارد شرف الشمس را با آداب خاص و منحصر به فرد باید نوشت تا بتواند خصوصیات خود را داشته باشد نقش شرف الشمس بر روی عقیق اصل تنها در ساعاتی از روز ۱۹ فروردین ماه هر سال و ۲۷ رذمضان هر سال نوشته می شود و آن تاریخ را روز شرف الشمس می نامند اگر در ساعت خاص غیر از ساعات مخصوص و سفارش شده نوشته شود هیچگونه کار کردی را نخواهد داشت و ارزش و اهمیت شرف الشمس به این دلیل است که تنها در سال می توان در ساعاتی خاص حکاکی می شود و فقط دو</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">&nbsp;</span><a href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=1518001627kabir&amp;checker=0" target="" title="" style="color: rgb(49, 155, 216); text-decoration: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://ravabet.com/img/super/qaa9g17x810dbb9h9x.gif" border="0" alt="http://ravabet.com/img/super/qaa9g17x810dbb9h9x.gif" width="162" height="41" style="border: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"></a></font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">روز</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">در سال این امکان وجود دارد</span></font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://chele.ir/wp-content/uploads/27ramzann.jpg" style="color: rgb(49, 155, 216); text-decoration: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></a></font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">پس تعداد آن به طبع محدود و کم است به همرا داشتن شرف الشمس طبق اسناد آمده تحولات</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">مثبت</span></font></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">کلی بر سرنوشت انسان می گذارد این نگین با نقش والایش جلب روزی حلال را برای دارنده موجب شده و ملموس ترین خصوصیت آن افزایش رزق وروزی و ادای قرض و ترقی چشمگیر در امورات مالی و بخت گشایی و گشایش امور در هر زمینه ای و باز شدن گره از کارها و نفوذ کلام دیگر خاصیت این نگین و نقش شریف است در باب حفاظت شرف الشمیس دارنده را از هر مکروهی نگاه می دارد و از شر دشمنان جن و انسان و از شر هر حسود و بخیل و وسوسه کننده ای و از هر بلایی مانند زیر آوار ماندن و غرق شدن و سوختن در آتش حفاظت می کند حفاظت از دزد نیز از جمله خاصیت های آن است تجربیات و متون قدیمی و جدید و احادیث شیعه کاملا مشهود و غیرقابل انکار می باشد به همین دلیل به دارنده خود پس از مدت بسیار اندکی اعتماد به نفس فوق العاده بالایی می بخشد نگین عقیق اصل و نقش شریف شرف الشمس زینتی است لازم و ضروری که برای هر فرد شیعه و آگاه شایسته است آن را برای تمام عمر نزد خود نگه دارد و از خصوصیات بالای آن بهره مند</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">روز شرف شمس کبیر در ۲۷ رمضان در واقع بیشترین کشیدگی غربی عطارد که در ساعت ۱۳:۰۳&nbsp; در موضع ماه در بروج فلکی می باشد و پایان زمان آن ۲۸ رمضان ۹:۱۵ دقیقه و شروع بیشترین کشیدگی غربی زهره است.</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">موضع ماه در بروج فلکی اسد می باشد.</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font color="#3333ff" style="margin: 0px; padding: 0px;">کسانی که میخواهند سفارش دهند روی لینک زیر کلیک کرده و فرم سفارش را پر کنید تا در اسرع وقت برایتان ارسال شود.</font></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://inforosh.ir/Card/add.php?PID=1518001627kabir&amp;checker=0" target="" title="" style="color: rgb(49, 155, 216); text-decoration: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://ravabet.com/img/super/qaa9g17x810dbb9h9x.gif" border="0" alt="http://ravabet.com/img/super/qaa9g17x810dbb9h9x.gif" width="162" height="41" style="border: 0px; max-width: 100%; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"></a></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 0);">توجه: این نگین بدون رکاب می باشد و فقط نگین برای شما ارسال می گردد</span></strong></span></p><p style="padding: 5px 0px; margin: 0px; text-indent: 20px; text-align: right; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 100, 0);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></strong></span></p><div class="pic" align="center" style="color: rgb(99, 86, 95); line-height: 15.390625px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; height: 100px;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="padding: 0px; margin: 0px; border-collapse: collapse; width: 440px; height: 100px;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px;"><td style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/125/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html" style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img alt="تصویر محصول" title="نگین انگشتری حدید مغناطیسی" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1320142450.jpg" style="border: none; max-width: 530px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"></a></td><td class="pic_r" style="margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table></div><div style="color: rgb(99, 86, 95); line-height: 15.390625px; margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 12px; text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/125/%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B3%DB%8C.html" style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;">نگین انگشتری حدید مغناطیسی</font></b></a></div> text/html 2013-07-12T07:02:46+01:00 news210.mihanblog.com http://inkharid.ir / کتابهای خطی و قدیمی علم غریبه و دعای محبت http://news210.mihanblog.com/post/100 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><a href="http://inkharid.ir/" target="" title="" style="color: rgb(102, 153, 0); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://upload.tehran98.com/img1/vomz3gpcah44qse9usg.gif" alt="vomz3gpcah44qse9usg.gif (473×64)" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top;"></a></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><a href="http://inkharid.ir/" target="" title="" style="color: rgb(49, 155, 216); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://www.shahrebanner.com/bannerDemo/org.802182678971906400.gif" alt="2.فروشگاه" style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top;"></a></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><a href="http://inkharid.ir/product/21/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86-%D9%88-%D9%83%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84.html" style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img dir="rtl" src="http://p60.ir/14/Images/134//gharch-1.gif" border="0" alt="آموزش تصویری پرورش قارچ بدون سرمایه" vspace="3" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top;"></a></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/144/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87.html" style="color: rgb(0, 102, 204); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 20px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img alt="تصویر محصول" title="مجموعه کامل کتابهای علوم غریبه" src="http://www.inkharid.ir/pic/product/100/300-1335624038.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top; text-align: center;"></a></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="font-size: 12px; text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; color: rgb(68, 70, 64); line-height: 17px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><div style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(210, 17, 25); border: 0px;"><font size="3" color="#3366ff" style="margin: 0px; padding: 0px;"><i style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/144/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87.html" style="color: rgb(210, 17, 25); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مجموعه کامل کتابهای علوم غریبه</a></i></font></b></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;">این مجموعه شامل كتابهای&nbsp;آثار گوناگون اساتید&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;">بزرگ&nbsp;علوم غریبه می باشد و نزدیک</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;به&nbsp;</font><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;">1200جلد کتاب کمیاب و خطی</font></b><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;در زمینه های مختلف علوم غریبه می باشد.که شامل:&nbsp;</font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(86, 101, 123); font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#006600" style="margin: 0px; padding: 0px;"><b style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علوم غریبه,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم جفر,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم رمل,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم کیمیا,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">علم سیمیا,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">آموزش گام به گام علوم غریبه,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">آموزش مرحله به مرحله دعا نویسی,تسخیرات,احضار موکل,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">کتاب انواع دعاها,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">انواع طلسمات,</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">انواع نسخه گنج&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">و 75 نرم افزار در باب علوم غریبه&nbsp;</span></b></font><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(86, 101, 123); font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(86, 101, 123); font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;">که کل این مجموعه در قالب</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify;"><font color="#ff0000" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<b style="margin: 0px; padding: 0px;">5 دی وی دی</b></font><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;برای شما دوستان آماده گردید</font></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px; text-align: right;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;"></font></span></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(89, 89, 89); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 20px;"><font size="2" style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: tahoma, arial; line-height: 16px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#56657b" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.inkharid.ir/product/104/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.html" style="color: rgb(127, 30, 22); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-bottom-style: dotted; border-bottom-color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right;"><img src="http://www.ganjerayegan.ir/TTT.gif" alt="فیملهای مستند متافیزیك و ماوراء" border="0" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: top; text-align: center; width: 439px; height: 182px;"></a></font></span></font></div></div></div>